พัฒนาเยาวชนด้านบวก คิดเป็น รักเป็น เลือกได้ ปลอดภัย รับผิดชอบ

0.00฿

เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาจากการประชุมวิชาการเพศศีกษา และบทความจากโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ เล่ม ๒ เป็นหนังสือ ๑ ใน ๓ เล่มที่รวบรวมแนวคิดหลักที่โครงการใช้เปินแนวทางในการดำเนินงาน โดยเล่มนี้จะว่าด้วยมุมมองในการเปิดโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเยาวชน เพื่อเท่าทันและเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม ผ่านมุมมองจากบุคคลในหลากหลายวงการ อาทิ ศ. ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์, อภิสิทธิ์ เวรชาชีวะ, นพ. ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
ผลิตภายใต้โครงการ : ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
ปีที่ผลิต : พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ขนาด : ๑๔.๕ X ๒๐.๒ เชนติเมตร
จำนวนหน้า : ๘๘ หน้า (ไม่รวมปก)
ต้นทุนในการผลิต : ราคาประมาณ ๑๘ บาท(ขึ้นอยู่กับจำนวนการจัดพิมพ์ และราคากระดาษขณะนั้น)

หมวดหมู่: