ค.คน ก้าวย่าง

0.00฿

บันทึกประสบการณ์การขับเคลื่อนเพศวิถีศึกษาในสังคมไทย ที่ประกอบไปด้วยบุคคลจากหลากหลายภาคส่วน คือ ผู้ประสานงานโครงการ, ผู้บริหารสถานศึกษา, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, ศึกษานิเทศก์, ครู, เยาวชน และคนทำงานด้านสื่อ โดยบอกเล่าผ่านประสบการณีในการทำงานจริง การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นทั้งจากภายในตัวเองและคนรอบข้าง แง่มุมสวยงามที่เกิดขึ้นในชีวิตหลังจากได้เป็นกลไกขับเคลื่อนในเรื่องนี้

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา
ผลิตภายใต้โครงการ : ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
ปีที่ผลิด : ธันวาคม ๒๕๕๑
ขนาด : ๑๔.๖ X ๒๑ เชนติเมตร
จำนวนหน้า : ๑๒๔ หน้า (ไม่รวมปก)
ต้นทุนในการผลิต : ราคาประมาณ ๕๓ บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนการจัดพิมพ์ และราคากระดาษขณะนั้น)

หมวดหมู่: