คู่มือการจัดกิจกรรม การสื่อสารระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครอง กับบุตรหลาน เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ ทางเพศในเยาวชน

0.00฿

เปืนคู่มือในการฝึกอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองในการสื่อสารเรื่องเพศกับบุตรหลาน ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (๒ วัน) ที่จะช่วยให้พ่อแม่ได้พัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก เข้าใจสถานการณ์ที่เด็กกำลังเผชิญอยู่ เห็นมุมมองที่แตกต่างหลากหลายในเรื่องเพศ ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง
ผลิตภายใต้โครงการ : ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
ปีที่ผลิด : มิถุนายน ๒๕๕๔
ขนาด : ๑๔.๖ x ๑๗.๗ เชนติเมตร
จำนวนหน้า : ๘๘ หน้า (ไม่รวมปก)
ค้นทุนในการผลิต : ราคาประมาณ ๓๐ บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนการจัดพิมพ์ และราคากระดาษขณะนั้น)