คู่มือการจัดกิจกรรมรณรงค์ ประกอบหนังสั้น “ทางเลือก”

0.00฿

เป็นคู่มือในการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความดระหนัก และป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมให้กับวัยรุ่น ผ่านการดูหนังสั้น “ทางเลือก” ที่แบ่งออกเป็น ๓ ตอน โดยมีขั้นตอนการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจากดูหนังจบแต่ละตอน

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้กับวัยรุ่น
ผลิตภายใต้โครงการ : Up To Me
ปีที่ผลิต : มกราคม ๒๕๕๔
ขนาด : ๑๔.๕ X ๑๓.๘ เชนติเมตร
จำนวนหน้า : ๖๔ หน้า (ไม่รวมปก)
ค้นทุนในการผลิต : ราคาประมาณ ๔๐ บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนการจัดพิมพ์ และราคากระดาษขณะนั้น)