คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

0.00฿

เป็นคู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภายในประกอบด้วยแผนจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องพัฒนาการของมนุษย์, สัมพันธภาพ, ทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต, พฤติกรรมทางเพศ, สุขภาพทางเพศ และสังคมและวัฒนธรรม

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผลิตภายใต้โครงการ : ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
ปีที่ผลิด : ตุลาคม ๒๕๕๑
ขนาด : ๑๙ X ๒๓ เชนติเมตร
จำนวนหน้า : ม.๕ ๓๐๐ หน้า
ดันทุนในการผลิต :  ม.๕ ๑๐๐ บาท
ราคาต่อชุดอยู่ที่ : ราคาประมาณ ๕๖๐ บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนการจัดพิมพ์ และราคากระดาษขณะนั้น)