คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

0.00฿

เป็นคู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ภายในประกอบด้วยแผนจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องพัฒนาการของมนุษย์, สัมพันธภาพ, ทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต, พฤติกรรมทางเพศ, สุขภาพทางเพศ และสังคมและวัฒนธรรม

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผลิตภายใต้โครงการ : ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
ปีที่ผลิด : ตุลาคม ๒๕๕๑
ขนาด : ๑๙ X ๒๓ เชนติเมตร
จำนวนหน้า : ม.๒ ๒๙๒ หน้า

ดันทุนในการผลิต : ม.๒ ๘๕ บาท

ราคาต่อชุดอยู่ที่ : ราคาประมาณ ๕๖๐ บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนการจัดพิมพ์ และราคากระดาษขณะนั้น)