ก้าวทัน… วัยทีน

บอกเล่าเรื่องราวการก้าวเข้าสู่วัยรุ่น เนื้อหาครอบคลุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์ ความรู้สึกที่เปลี่ยนไป การจัดการความสัมพันธิในรูปแบบต่างๆการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ในท้ายเล่มยังมีแหล่งข้อมูลเพศศึกษา เอดส์ และหน่วยงานบริการสำหรับเด็กและเยาวชน

กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชน (หลัก) ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา (รอง)
ผลิตภายใต้โครงการ : ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
ปีที่ผลิด : สิงหาคม ๒๕๕๑
ขนาด : ๑๔.๕ X ๑๗.๗ เชนติเมตร
จำนวนหน้า : ๑๔๘ หน้า (ไม่รวมปก)
ค้นทุนในการผลิต : ราคาประมาณ ๒๐.๕ บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนการจัดพิมพ์ และราคากระดาษขณะนั้น)


บาท
สำหรับท่านที่สนับสนุน​ทุก 120 บาท
มูลนิธิฯ จะจัดส่งผลิตภัณฑ์รักษ์โลก​ให้ท่านหลังจากการบริจาคเรียบร้อย
หมวดหมู่: