อีกหนึ่งกิจกรรมที่ “โครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชนภาคใต้” สนับสนุนวิชาการและวิทย…

อีกหนึ่งกิจกรรมที่ “โครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชนภาคใต้” สนับสนุนวิชาการและวิทยากรให้ อปท.ในนครศรีธรรมราช โดยจัดกิจกรรมเปิดห้องเรียนพ่อแม่ เสริมความเข้มแข็งศูนย์พัฒนาครอบครัว(ศพค.) ด้วยงบฯ อปท.เอง ในเดือนมิถุนายน 63 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว จัด 3 ครั้ง 97 คน และ เทศบาลตำบลเกาะเพชร จัด 1 ครั้ง 31 คน (รอยืนยันอีก 2 ครั้ง)

ห้องเรียนพ่อแม่ใช้หลักสูตร 6 ชั่วโมง ตามบทเรียนจากพื้นที่ต้นแบบ ผลการตอบรับจึงเป็นไปแบบแนวทางที่เคยทำมา ซี่งในพื้นที่ใหม่มีความสนใจ และเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการใช้รูปแบบวิธีการนี้ทำงานอย่างต่อเนื่อง

ส่วนพ่อแม่ที่ผ่านอบรม รับรู้และเข้าใจเรื่องวิถีชีวิตวัยรุ่น เข้าใจเรื่องเพศ และผลกระทบในการสื่อสาร เห็นบทบาทของตัวเองในการพูดคุยเชิงบวก และเป็นที่พึ่งในบ้าน ฝึกทักษะการพูดคุยเชิงบวก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องทักษะต่างๆ

จบลงอย่างสุข สนุก และมีความหวัง กับการเริ่มขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ตัวอย่างของโครงการฯ ซึ่งจะทำใน 6 จังหวัด 16 อำเภอ

#คนใต้หยัดได้ #เชฟรอน #สุขภาวะเยาวชน

ท้องถิ่น เพื่อน้อง, profile pictureอาจเป็นรูปภาพของ 16 คน และข้อความพูดว่า "Chevron รอบ รมหลั กสูตร "คุยกั ลูกหล นเรื่องเพศ NEX3 Al Camera"อาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "NEX3 AI Camera"

ที่มา : เพจท้องถิ่นเพื่อน้อง