การสัมมนาในระดับจังหวัด เรื่อง กระบวนการทำงานท้องวัยรุ่น : บทเรียนโครงการสุขภาวะเยาวชนโดยท้องถิ่นและภาคีนครศรีธรรมราช

นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ ถอดบทเรียนการทำงานสุขภาวะเยาวชน ซึ่งภาคีเครือข่ายคณะทำงานเรื่องสุขภาวะเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่น , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด , ศูนย์อนามัยที่ 11 และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (p2h) โดยการสนับสนุนของบริษัท เชฟรอนประทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้ร่วมกันจัดขึ้น เป็นการสัมมนาในระดับจังหวัด เรื่อง “กระบวนการทำงานท้องวัยรุ่น : บทเรียนโครงการสุขภาวะเยาวชนโดยท้องถิ่นและภาคีนครศรีธรรมราช” ทั้งนี้ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และบทเรียนด้านกระบวนการ เพื่อเผยแพร่แนวทางการทำงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครศรีธรรมราช แนะนำนวัตกรรมและแนวคิดทางวิชาการในการพัฒนาเด็กเละเยาวชน สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

โดยการจัดสัมมนาดังกล่าวสืบเนื่องมาจาก “โครงการส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และภาคีท้องถิ่นเพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น” ใน 8 พื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่มกราคม 2561 ถึงธันวาคม 2562 โดยการส่งเสริมสมรรถนะให้ อปท. เละภาคีในท้องถิ่น มีการดูแลสุขภาวะเด็กและเยาวชน ด้วยภารกิจหลัก 6 ด้าน คือ การสร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนภารกิจ , การส่งเสริมการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัว , การพัฒนาแกนนำเยาวชนเพื่อสื่อสารกับเยาวชน , การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเยาวชนที่เผชิญปัญหารายกรณี (Case Conference) , การส่งเสริมบทบาทสื่อมวลชนท้องถิ่นกับการทำงานเยาวชนเชิงบวก และการเชื่อมโยงการทำงานกับภารกิจของกลไกระดับอำเภอและจังหวัด แตกต่างกันไปตามบริบทพื้นที่ทั้งในรูปท้องถิ่นเป็นแกนนำในการขับเคลื่อน หรือภาคีในพื้นที่ และ Next step ได้เชิญเครือข่ายจังหวัดกระบี่ ชุมพร พังงา ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการขยายผลใน ในการพัฒนาการดูแลสุขภาวะวัยรุ่นและเยาวชนในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป

ในการจัดเวทีสัมมนาในวันนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากตัวแทนจาก 5 กระทรวง ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เกิดแนวคิด การแลกเปลี่ยน ในมิติต่างๆมากมาย รวมทั้ง เด็กและวัยรุ่นที่เข้าร่วม ได้ร่วมกันสะท้อน สิ่งที่ได้เรียนรู้ และเป็นเวทีที่ได้รับความพึงพอใจ ดี ถึงดีมาก และ คิดว่าสามารถนำบทเรียนและเครื่องมือต่างๆ ไปประยุกต์ใช้และเป็นแรงบันดาลใจในการ พัฒนางาน

ขอขอบคุณมูลนิธิแพธทูเฮลท์ ( p2h ) Chevron สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เป็นพันธมิตรที่ดีมากๆ และทุ่มเทเวลา การทำงานให้เกิดความสำเร็จในวันนี้

สายใจ โฆษิตกุลพร : รายงาน