เวที “คนใต้ หยัดได้” แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สื่อการพัฒนาเด็กใต้อย่างยั่งยืน

“การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและเทคโนโลยีที่ถาโถมเข้ามาในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเตรียมพร้อมเยาวชนให้แข็งแรง ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งจากครอบครัว ระบบการศึกษา หรือชุมชน เพื่อหาวิธีการและเครื่องมือที่จะต้องตามให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้” วรรคตอนสำคัญที่ชวนให้ฉุกคิดจากงานสัมมนาวิชาการระดับภาคเรื่อง “บทเรียนกระบวนการขับเคลื่อนงานเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีในท้องถิ่นภาคใต้” หรืองาน “คนใต้ หยัดได้ ครั้งที่ 2”  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ที่จังหวัดสงขลา

 

งานสัมมนาวิชาการ “คนใต้ หยัดได้” ครั้งที่ 2 นี้ จัดขึ้นโดย โครงการส่งเสริมองค์กรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสุขภาวะเยาวชน-มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช  ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยการสนับสนุนของ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และแบ่งปันบทเรียนของการพัฒนาทักษะในเรื่องสุขภาวะเด็กและเยาวชนของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีในท้องถิ่น ผ่านการคัดสรรบทเรียนและตัวอย่างความสำเร็จของพื้นที่ต่างๆ  ตลอดจนแนะนำนวัตกรรมและแนวคิดทางวิชาการในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในภาคใต้ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นำไปเผยแพร่และขยายต่อ อันนำไปสู่การส่งเสริมให้เกิดการระดมความร่วมมือในการทำงานด้านสุขภาวะเยาวชน เกิดเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนในภาคใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 400 คน จาก 14 จังหวัดภาคใต้ กรุงเทพมหานคร และประจวบคีรีขันธ์

 

นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆในการจัดงานครั้งนี้ว่า “การพัฒนาประเทศให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี จำเป็นต้องทำงานด้านพัฒนาสังคมควบคู่ไปอย่างเท่าเทียมกัน ดังแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กำหนดให้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาต้นทุนมนุษย์เป็นหลักประกันของความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มีตัวชี้วัดที่ให้ความสำคัญต่อกลุ่มเด็กและเยาวชน  ซึ่งจะสัมฤทธิ์ผลได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงาน ซึ่งการเกิดงานสัมมนาครั้งนี้ก็ทำให้เห็นว่า หน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีในท้องที่ ฝ่ายสาธารณสุข การศึกษา และการพัฒนาสังคม รวมทั้งภาคเอกชน และเครือข่ายเยาวชน  ได้ทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีในการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานและชุมชนแบบมีส่วนร่วม จนเกิดแกนนำทั้งผู้ใหญ่และเยาวชนที่มาร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเยาวชนอย่างจริงจัง มีการถอดบทเรียนและเครื่องมือมาเผยแพร่แบ่งปันกัน มีการสมทบงบประมาณจากท้องถิ่นเพื่อให้ดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องและครอบคลุม นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งในการดำเนินงานเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะแก่เยาวชนและครอบครัวให้เกิดขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในสังคมไทยต่อไปได้”

 

ในขณะที่ นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวถึงการสนับสนุนงานครั้งนี้ว่า “เชฟรอนได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชนในจังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการส่งเสริมสุขภาวะให้กับเยาวชนและครอบครัวกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ก่อเกิดโมเดลการทำงานและเครื่องมือที่เป็นรูปธรรม ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาวะอย่างยั่งยืนในพื้นที่อื่นๆ ได้ จึงเกิดเป็นการสัมมนาวิชาการระดับภาค ‘คนใต้หยัดได้’ เพื่อสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และถ่ายทอดเผยแพร่องค์ความรู้และบทเรียนของการพัฒนาทักษะในเรื่องสุขภาวะเด็กและเยาวชนให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปเผยแพร่และขยายต่อเพื่อช่วยกันดูแลลูกหลานของเราซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็น ‘พลังคน’ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต”

 

ทั้งนี้ เชฟรอนได้มอบงบประมาณกว่า 2,000,000 บาท แก่มูลนิธิแพธทูเฮลท์ เพื่อสนับสนุนการจัดสัมมนาวิชาการระดับภาคเพื่อส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชน “คนใต้ หยัดได้” ครั้งที่ 2 และในการลงพื้นที่ประสานความร่วมมือในการทำงานด้านสุขภาวะเยาวชนอย่างยั่งยืนในภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด กับองค์กรท้องถิ่นและภาคีโดยเฉพาะภาคสาธารณสุขในพื้นที่ต่อไป

 

ทางด้าน นางสาวภาวนา เหวียนระวี ผู้อำนวยการมูลนิธิแพธทูเฮลท์ ในฐานะมูลนิธิที่ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชน และผู้จัดงานสัมมนาครั้งนี้ กล่าวถึงภาพรวมกิจกรรมว่า “จากความสำเร็จในการจัดงานครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเป็นการจัดประชุมเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนบทเรียนระหว่างจังหวัดสงขลา และนครศรีธรรมราช  และได้รับความสนใจจากหน่วยงานจากองค์กรท้องถิ่นและภาคีท้องถิ่นได้นำบทเรียนกระบวนการทำงานต่างๆ ไปเป็นแนวทางให้ท้องถิ่นตนเอง นำไปสู่การเกิดภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง และด้วยการสนับสนุนของบริษัทเชฟรอน  ซึ่งให้ความสำคัญกับปัญหานี้มาตลอด มูลนิธิแพธทูเฮลท์จึงชักชวนภาคีระดมความร่วมมือจัดงาน ’คนใต้ หยัดได้’ ครั้งที่ 2 นี้ขึ้นเพื่อขยายเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนให้กว้างออกไป โดยคัดสรรบทเรียนและตัวอย่างความสำเร็จของการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาวะเยาวชนโดยภาคีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน รวมถึงชักชวนตัวแทนจากหน่วยงานที่ทำงานด้านสุขภาวะเยาวชนในภาคใต้มาเข้าร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และความมั่นใจที่จะนำสิ่งที่ได้จากงานสัมมนาไปปรับใช้ในการทำงานในพื้นที่ของตนต่อไป”

 

งานสัมมนาคนใต้หยัดได้ ครั้งที่ 2 ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ ปาฐกถาเสริมกำลังใจจาก      “ป้ามล-ทิชา ณ นคร” ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก ผู้เป็นแรงบันดาลใจของคนทำงานด้านสุขภาวะเยาวชน การเสวนาในห้องย่อยหลากหลายหัวข้อ เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะแก่คนทำงานด้านสุขภาวะเยาวชน เช่น รูปแบบวิธีการทำงาน บทเรียนความสำเร็จ มุมมองวิสัยทัศน์ของคนทำงานระดับตัวอย่าง และนวัตกรรมการทำงาน ที่นำเครื่องมือในการแก้ไขปัญหามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เป็นต้น พร้อมด้วยลานเรียนรู้ “หลาดนัดคนใต้ หยัดได้” เปิดพื้นที่ให้คนทำงานด้านสุขภาวะเยาวชนในพื้นที่ต่างๆ ได้มาแลกเปลี่ยนกันในบรรยากาศแบบไม่เป็นทางการเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ เป็นเวทีให้เยาวชนได้มีส่วนร่วม รวมทั้งเปิดโอกาสให้แกนนำเยาวชนจากพื้นที่จังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช  ได้มาพบปะ แลกเปลี่ยน ให้เกิดเป็น “เครือข่ายเยาวชนใต้หยัดได้” เพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้มีความแข็งแกร่งขึ้นต่อไปในอนาคต

เชฟรอนประเทศไทย มอบงบประมาณกว่า 2,000,000 บาท แก่มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) เพื่อสนับสนุนการจัดสัมมนาวิชาการระดับภาคเพื่อส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชน “คนใต้ หยัดได้” ครั้งที่ 2 และในการลงพื้นที่ประสานความร่วมมือในการทำงานด้านสุขภาวะเยาวชนอย่างยั่งยืนในภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด กับหน่วยงานภาคสาธารณสุขในพื้นที่ต่อไป

ขอบคุณแหล่งที่มา :
ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร (บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด)
ภัทร ตันดุลยเสรี/  อรภา ช่วยประสิทธิ์ / ดารินทร์ นพคุณ

ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์
เวเบอร์ แชนวิค , รุ่งนภา ชาญวิเศษ