กลยุทธ์ CSR 4E “เชฟรอน” พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวสงขลายั่งยืน

เพราะการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินงาน อันเป็นหนึ่งในนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ซึ่งดำเนินโครงการ และกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ร่วมกับพันธมิตรในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านกลยุทธ์ 4E ที่ประกอบด้วย การศึกษา การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต และการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม

โดยเฉพาะในพื้นจังหวัดสงขลา ที่เชฟรอนเข้ามาดำเนินงานและตั้งฐานปฏิบัติการตั้งแต่ปี 2524 ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับพันธมิตรในพื้นที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่คนในพื้นที่ให้ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน ผ่าน 3 โครงการที่ประกอบด้วย

หนึ่ง โครงการสนับสนุนการดำเนินโครงการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่าสงขลา

สอง การสนับสนุนการจัดทำโครงการนิทรรศการดาราศาสตร์ ให้แก่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

สาม โครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชนในสงขลา

“คมสัน โอ๊ยนาสวน” ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ในฐานะผู้ดูแลโครงการเพื่อสังคมใน จ.สงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาเปรียบเหมือนเป็นบ้านหลังที่ 2 ของเชฟรอน เพราะบริษัทเข้ามาดำเนินงาน และจัดตั้งฐานปฏิบัติการในพื้นที่มากว่า 40 ปี ทั้งยังร่วมทำงานกับพันธมิตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ให้ดีขึ้น ตามนโยบายของเชฟรอนในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนและสังคม

“ที่ผ่านมาเราทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และภาคการศึกษาผ่าน 3 โครงการหลัก โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ในการขับเคลื่อนโครงการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในด้านต่าง ๆ ของชุมชน จนเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน อย่างเช่น โครงการสนับสนุนการดำเนินโครงการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่าสงขลา เรามองว่าย่านเมืองเก่าสงขลา เป็นแหล่งชุมชนพหุวัฒนธรรมอันเก่าแก่สวยงาม มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานนับร้อยปี และถนนทุกสายในพื้นที่เมืองเก่าสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของคนสงขลา ที่มีทั้งไทย มุสลิม และจีน ซึ่งได้ตั้งรกรากอยู่ในพื้นที่นี้มาหลายชั่วอายุคน”

จากความสำคัญดังกล่าว เชฟรอนจึงร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสนับสนุน และส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านเมืองเก่าสงขลามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าและหวงแหนมรดกทางศิลปวัฒนธรรม อย่างการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ย่านเมืองเก่า คิด บวก ดี (Kid+Dee @ Historic Center) เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่า การจัดทำป้ายสื่อความหมายให้กับร้านดั้งเดิมบนถนนนางงาม เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามา ตลอดจนการร่วมขับเคลื่อนเมืองสงขลาให้ไปสู่เมืองมรดกโลก

ขณะที่โครงการสนับสนุนการจัดทำโครงการนิทรรศการดาราศาสตร์ ให้แก่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา นั้น “คมสัน” บอกว่า เชฟรอนเห็นความสำคัญของการเรียนการสอนด้านดาราศาสตร์ ที่ในปัจจุบันยังขาดแคลนทั้งด้านบุคลากร และอุปกรณ์ในการศึกษา จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนัก และส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือ STEM ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการดาราศาสตร์ภายในอาคาร (indoor exhibition) นิทรรศการดาราศาสตร์ภายนอกอาคาร (outdoor exhibition) กิจกรรมดาราศาสตร์ (road show exhibition) ที่มุ่งเน้นการจัดคาราวานเผยแพร่ความรู้ทางดาราศาสตร์ให้กับโรงเรียนและสถานที่ที่สำคัญ ๆ ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ คือ สงขลา, นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี และชุมพร

สุดท้ายจะเป็นกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ให้กับเยาวชนอายุตั้งแต่ 15-19 ปี จากทั่วประเทศ ได้เรียนรู้เรื่องการดูดาว การสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้า และฝึกติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ด้วยตัวเอง อันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้เรื่องดาราศาสตร์ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ต่อไป

“ไม่เพียงเท่านี้ เชฟรอนยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชน ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สำคัญ โดยเฉพาะการพัฒนาและสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับกลุ่มเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ด้วยการร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) จัดตั้งโครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้พ่อแม่ผู้ปกครองเกิดความเข้าใจเรื่องเพศวิถี วิถีชีวิตวัยรุ่น และมีทักษะในการสื่อสารเชิงบวก”

“นารี บุญสงค์” ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวเสริมว่า โครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชนเกิดจากการเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ และพบว่า อ.สิงหนคร มีเด็กท้องก่อนวัยอันควรมากที่สุดใน จ.สงขลา เชฟรอนจึงชวน P2H มาร่วมกันทำงานในพื้นที่ และได้เข้าไปพูดคุยกับผู้นำชุมชน และหน่วยงานในท้องที่ เพื่อมาร่วมกันขับเคลื่อนการทำงาน ซึ่งตรงนี้ใช้เวลากว่า 3 เดือนถึงจะตั้งคณะทำงานได้

“โครงการนี้ถ้าเราอยากทำ แต่ถ้าคนในพื้นที่ไม่อยากทำ จะไม่สามารถขับเคลื่อนได้ เพราะกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคน ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ถึงจะบอกได้ว่าคนเริ่มเปลี่ยน หรือเขาเริ่มเปิดรับการทำงานของโครงการจึงประกอบด้วย 4 ภารกิจสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาแกนนำเยาวชนเพื่อสื่อสารกับเยาวชนด้วยกัน การส่งเสริมการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัว การพัฒนาทีมสหวิชาชีพเพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่เผชิญปัญหารายกรณี (case conference) และการสื่อสารบทเรียนในการพัฒนาต้นแบบของท้องถิ่นที่สามารถจัดการประเด็นการดูแลสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่นที่มีประสิทธิภาพ”

“ตลอดระยะการดำเนินโครงการกว่า 3 ปีที่ผ่านมา เรามีคณะทำงานหลักมากกว่า 50 คน มีภาคีเครือข่ายกว่า 629 คน จากกว่า 50 หน่วยงาน พัฒนาทีมวิทยากรที่พร้อมเปิดห้องเรียนพ่อแม่ 74 คน มีพ่อแม่ผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมเปิดห้องเรียนพ่อแม่กว่า 5,138 คน แกนนำเยาวชนจำนวน 277 คน ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ ได้อีก 5,753 คน พัฒนาทีมสหวิชาชีพเพื่อทำ case conference 225 คน มีวัยรุ่นและครอบครัวที่เผชิญปัญหาได้รับการช่วยเหลือ 215 คน”

อันเป็นนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของเชฟรอนที่ไม่เพียงแต่เข้าไปดำเนินธุรกิจเท่านั้น แต่ยังมุ่งพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมความเข้มแข็งให้ผู้คนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน