โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคี ทำงานเพื่อสุขภาวะเยาวชน 16 อปท. ในจังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (p2h) ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ให้ดำเนินโครงการในพื้นที่ 2 จังหวัด มีเป้าหมายมุ่งพัฒนาสมรรถนะกลไกของท้องถิ่นให้มีกระบวนการทำงานส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชน  ลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตวัยรุ่นโดยเฉพาะการตั้งครรภ์ ยาเสพติด และอื่นๆ  โดยบูรณาการกับภารกิจปกติของท้องถิ่น  ส่งเสริมให้ทำงานต่อเนื่องเชื่อมโยงกับหน่วยงานและกลไกต่างๆที่มีภารกิจด้านการพัฒนาสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว เพื่อความยั่งยืน   ประกอบด้วย 3 โครงการคือ

 1. โครงการส่งเสริมสุขภาวะและลดการตั้งครรภ์วัยรุ่น 4 เทศบาล จ.สงขลา-ระยะที่ 1 ดำเนินงานปี 2559-2560 .ใน 4 พื้นที่: เทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เทศบาลตำบลพะวง และ เทศบาลเมืองสิงหนคร
 2. โครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชน 4+4 อปท. จ.สงขลา-ระยะที่ 2 ดำเนินงานปี 2561-2562 ใน 8 (7) พื้นที่: พื้นที่เดิมและ เทศบาลตำบลเกาะแต้ว  อบต.เกาะยอ  อบต.ชิงโค
 3. โครงการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อพัฒนาสุขภาวะเยาวชน 8 อปท. จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินงานปี 2561-2562 ใน 8 (7) พื้นที่ : เทศบาลเมืองปากพูน เทศบาลตำบลท่าแพ  เทศบาลตำบลท่างิ้ว  อบต.โมคลาน  อบต.อินคีรี  อบต.นาเรียง และ อบต.ดอนตะโก

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลวัยรุ่นของ ๘ อปท.
 2. เพื่อป้องกันและลดปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น และผลกระทบจากการใช้ชีวิตช่วงวัยรุ่นอื่นๆ เช่น   ยาเสพติด ความรุนแรง เป็นต้น
 3. เพื่อให้ชุมชน พ่อแม่ผู้ปกครองในพื้นที่เป้าหมาย มีความรู้ ข้อมูล ทัศนะ และทักษะสื่อสารในครอบครัวที่เป็นผลดีต่อการพัฒนาวัยรุ่นในการใช้ชีวิตที่ปลอดภัยและรับผิดชอบ
 4. เพื่อสื่อสารบทเรียนในการพัฒนาต้นแบบของท้องถิ่น ที่สามารถดูแลสุขภาวะวัยรุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ขยายผลสู่พื้นที่อื่นในและนอกจังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช

ภารกิจหลัก

พัฒนาสมรรถนะภาคีของท้องถิ่นด้านกระบวนการทำงาน  พัฒนาแกนนำเยาวชนให้ทำงานกับเพื่อนๆ  ส่งเสริมการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัวโดยพัฒนาวิทยากรและเปิดห้องเรียนพ่อแม่    พัฒนาทีมสหวิชาชีพในพื้นที่เพื่อสร้างระบบช่วยเหลือวัยรุ่นที่เผชิญปัญหารายกรณีด้วยเครื่องมือ Case Conference    เชื่อมโยงการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและกลไกที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด    การเผยแพร่ประเด็นและบทเรียนการทำงานเยาวชนเชิงบวกผ่านสื่อสาธารณะ และและขยายการรับรู้บทเรียนการทำงานในรูปงานสัมมนาวิชาการ

 

ผลสำเร็จที่ได้ในการดำเนินงาน

จังหวัดสงขลา (ระหว่างปี 2559-2562)

 • เกิดคณะทำงานหลักที่เข้าใจแนวทางการทำงานพัฒนาเชิงบวกกับเยาวชนมากกว่า 50   คน
 • มีภาคีพื้นที่มีส่วนในการขับเคลื่อนงาน 689 คน
 • เกิดวิทยากรพ่อแม่ที่พร้อมเปิดห้องเรียนพ่อแม่ 114 คน
 • มีพ่อแม่ผู้ปกครอง ได้เข้าห้องเรียนพ่อแม่แล้ว 5,375 คน
 • มีแกนนำเยาวชนที่กำลังถูกพัฒนาให้สามารถจัดกิจกรรมเพศวิถีได้ 270 คน
 • แกนนำจัดกิจกรรมกับนักเรียน เยาวชน วัยรุ่นไปแล้ว 6,698 คน
 • ทีมสหวิชาชีพได้รับการพัฒนาผ่านการทำ Case Conference ร่วมกัน 225 คน
 • มีวัยรุ่นและครอบครัวที่เผชิญปัญหาได้รับการช่วยเหลือ 222 คน
 • สื่อท้องถิ่น และสื่อสวนกลาง ได้รับการทำความเข้าใจแนวคิดและสนับสนุนโครงการ 64 คน
 • มีครอบครัวที่แสดงผล “แค่ผู้ใหญ่ปรับ ลูกก้อเปลี่ยน” รวม 73 คน
 • ท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่สมทบงบประมาณขยายผลกว่า 3.75 ล้านบาท
 • เจ้าหน้าที่โครงการ ได้เป็นคณะอนุกรรมการท้องวัยรุ่นจังหวัดสงขลา และกรรมการย่อยต่างๆ
 • จัดงานสัมมนาวิชาการระดับจังหวัด “คนใต้ หยัดได้” ครั้งที่ 1 มีผู้เข้าร่วมจาก 16 อำเภอรวม 382 คน
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ อบจ.สงขลา ได้ร่วมมือกันและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาวิทยากรพ่อแม่ครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอของสงขลา  

จังหวัดนครศรีธรรมราช (ระหว่างปี 2561-2562)

 • เกิดคณะทำงานหลักที่เข้าใจแนวทางการทำงานพัฒนาเชิงบวกกับเยาวชน 52 คน
 • ภาคีพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนงาน 472 คน
 • วิทยากรพ่อแม่ได้รับการพัฒนาและพร้อมเปิดห้องเรียนพ่อแม่ 95 คน
 • มีพ่อแม่ผู้ปกครอง ได้เข้าห้องเรียน 1,826 คน
 • แกนนำเยาวชนอยู่ระหว่างการพัฒนาให้จัดกิจกรรมเพศวิถีได้ 101 คน
 • แกนนำสามารถจัดกิจกรรมกับนักเรียน เยาวชน วัยรุ่นไปแล้ว1,905 คน
 • พื้นที่สมทบงบประมาณขยายผลกว่า 3 แสนบาท