โครงการส่งเสริมเพศวิถีศึกษาและการสื่อสารในครอบครัว เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นด้วยการมีส่วนร่วม ของกลไกระดับเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร Bangkok for Teen – Bangkok Teenage Pregnancy Prevention Project: “B4T”

 

โครงการส่งเสริมเพศวิถีศึกษาและการสื่อสารในครอบครัว เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นด้วยการมีส่วนร่วม ของกลไกระดับเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร Bangkok for Teen – Bangkok Teenage Pregnancy Prevention Project: “B4T”


สนับสนุนงบประมาณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เป้าหมายของโครงการ

 1. ร่วมมือกับ กทม. ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ.2560-2569 ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559
 2. เพิ่มสมรรถนะให้กลไกในระดับเขต และ หน่วยบริการ (สุขภาพ การศึกษา และสวัสดิการสังคม) ของกทม. สามารถดำเนินการตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2560-2569

วัตถุประสงค์

 1. พัฒนาสมรรถนะของกลไกคณะทำงานป้องกันท้องวัยรุ่นในระดับเขตฯ ในการขยายการเข้าถึงบริการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพื่อขยายผลสู่พื้นที่อื่นต่อไป
 2. พัฒนาสมรรถนะของสถานศึกษาในเขตพื้นที่เป้าหมาย ให้จัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต และเสริมพลังกลุ่มวัยรุ่นและผู้ปกครองให้ตระหนักถึงความสำคัญของเพศวิถีศึกษา

ระยะเวลาโครงการ 15 พฤษภาคม 2562 – 14 พฤศจิกายน 2564 (30 เดือน)

กลุ่มเป้าหมาย

 • หน่วยงานภาครัฐ, เอกชน, ประชาสังคม
 • ผู้ปฏิบัติการหลักของกรุงเทพมหานคร
 • พ่อแม่/ ผู้ปกครอง
 • ครูและโค้ช
 • แกนนำเยาวชนและวัยรุ่น

พื้นที่เป้าหมาย

 1. กรุงเทพกลาง – เขตดินแดง
 2. กรุงเทพตะวันออก – เขตประเวศ
 3. กรุงเทพใต้ – เขตปทุมวัน
 4. กรุงเทพเหนือ – เขตบางเขน
 5. กรุงธนเหนือ – จอมทอง
 6. กรุงธนใต้ – หนองแขม