Lovecarestation.com

เลิฟแคร์สเตชั่น ดำเนินงานโดยมูลนิธิแพธทูเฮลท์ ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ช่วงเวลาเดือนกรกฏาคม 2560 ถึง มีนาคม 2563 เพื่อบริการด้านสุขภาวะกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ผ่านการให้บริการการปรึกษาออนไลน์ (แชท) ในเว็บไซต์ www.lovecarestation.com (ให้บริการมามากกว่า 10 ปี) และส่งต่อสถานบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพและเหมาะสม อีกทั้งยังมีการบริการเชิงรุก (outreach) เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักแก่เยาวชน สร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านสุขภาวะวัยรุ่น เนื้อหาครอบคลุมด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอชไอวี การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ท้องไม่พร้อม การคุมกำเนิดอย่างถูกวิธี การไม่รังแกกัน ความสัมพันธภาพ สุขภาพจิต เป็นต้น รวมทั้งสุขภาพด้านอื่นๆ