วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุมโรงแรมเดอะวันบูติด จ.สตุล นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานเปิดและกล่าวบรรยายพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนนำร่องในจังหวัดสตูล จำนวน 5 โรงเรียน ซึ่งผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และครูผู้สอน เพื่อพัฒนาปรับปรุงและค้นหารูปแบบหลักสูตรการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาที่จะนำไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการเรียนรู้และภูมิคุ้มกันนักเรียนเรื่องเพศศึกษาที่ถูกต้องรู้เท่าทันภัยทางเพศต่าง ๆ ตลอดจนป้องกันปัญหาท้อง ไม่พร้อมในเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน

สำหรับการอบรมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ เพื่อให้ความรู้การพัฒนาหลักสูตรเพศวิถีศึกษาแก่โรงเรียนนำร่อง จำนวน 5 โรง และโรงเรียนที่สนใจในหลักสูตรเพศวิถีศึกษา 1 โรง ดังนี้ โรงเรียนอนุบาลละงู โรงเรียนอนุบาลท่าแพ สังกัด สพป.สตูล โรงเรียนสายเพชรศึกษา สังกัด สช. โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 สังกัด อปท. และโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุงและค้นหารูปแบบหลักสูตรการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาที่ก้าวทันโลก และนำไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียนอย่างมีสิทธิภาพ สามารถสร้างองค์ความรู้ให้แก่นักเรียนในการรู้จักสภาวะและภัยทางเพศที่แฝงในรูปแบบต่าง ๆ ปัญหาการล่อลวง อีกทั้งเป็นการป้องกันปัญหาท้อง ไม่พร้อมในเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในสังคมปัจจุบันขณะนี้