“ดีแทค – มูลนิธิแพธทูเฮลธ์” ร่วมพัฒนาห้องแชท Stop Bullying วิจัยชี้ ปัญหากลั่นแกล้งทางโลกออนไลน์ไทยพุ่ง รั้งท็อปไฟว์ของโลก

นางอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค กล่าวว่า ในฐานะผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ดีแทคได้ตั้ง 4 เป้าหมายหลักในการสร้างสภาพแวดล้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยต่อเด็กและเยาวชนไทย ได้แก่ 1. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาทางอินเทอร์เน็ตที่มีต่อเด็ก 2. ผสานเข้าไปกับผลิตภัณฑ์และบริการ 3. สร้างความร่วมมือทางอินเทอร์เน็ตเพื่อระบบนิเวศที่ดีขึ้น และ 4. ร่วมสร้างนโยบายและการกำกับที่ดีขึ้น

ขณะที่นายธวัชชัย พาชื่น ผู้จัดการโครงการลดการรังแกกันผ่านทางแชท lovecarestation มูลนิธิ P2Hกล่าวว่า โครงการ Stop Bullyingนายธวัชชัย พาชื่น ผู้จัดการโครงการลดการรังแกกั นผ่านทางแชท lovecarestation มูลนิธิ P2Hกล่าวว่า โครงการ Stop Bullying: เลิฟแคร์ไม่รังแกกัน เป็นโครงการความร่วมมือระหว่ างองค์การทุนเพื่อเด็กแห่ งสหประชาชาติ (UNICEF) ดีแทคและมูลนิธิแพธทูเฮลธ์ เพื่อให้บริการปรึกษาผ่านห้ องแชทออนไลน์ ในการลดการใช้ความรุ นแรงและการรังแกกันในกลุ่ มเยาวชน เพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่กำลั งเผชิญหรือได้รั บผลกระทบจากการรังแกกันทั้ งในโลกออนไลน์และออฟไลน์และที่ เกิดขึ้นโดยตรงกับเยาวชนเองให้ ได้รับข้อมูล แนวทางการจัดการและความช่วยเหลื ออย่างเป็นมิตรจากเจ้าหน้าที่มู ลนิธิ P2H ที่มีประสบการณ์ในการทำงานในเรื่ องนี้

ที่มา : http://www.thansettakij.com/content/163257