[special_heading title=”ทำอะไร” subtitle=”” font=”secondary” margin_bottom=”5″]

           โครงการ “จัดการความรู้ผ่านเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด” หรือเรียกสั้น ๆ ว่า Thaiteenpreg คือ โครงการที่พัฒนาเครื่องมือสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ www.thaiteenpreg.com โดยเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการปฏิบัติงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ ๒๑ จังหวัดนำร่อง ตามแนวทางของ “ภารกิจ ๙ ด้าน”

[special_heading title=”มีอะไรในเว็บไซต์ ?” subtitle=”” font=”secondary” margin_bottom=”5″]

คนทำงานท้องวัยรุ่นสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนค้นหาและใช้ประโยชน์กับสิ่งเหล่านี้ได้ในเว็บไซต์
๏ ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่น
๏ สถานการณ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการท้องวัยรุ่นในพื้นที่ต่าง ๆ
๏ การเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
๏ รับชมการถ่ายทอดสด หรือชมคลิปวิดีโอ กิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
๏ มีพื้นที่การสื่อสาร Blog ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาสร้างสรรค์เนื้อหาต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง
๏ ทำเนียบผู้ปฏิบัติงานโครงการท้องวัยรุ่นในจังหวัดต่าง ๆ
ท่านเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนคนทำงานท้องวัยรุ่นได้ที่…