Migrant Adolescent and Youth Voices and Actions: Claiming Their Rights to SRH

[vc_row][vc_column][special_heading title=”คืออะไร” subtitle=”” animated=”no” font=”secondary” margin_bottom=”ถ”][vc_column_text]โครงการ Migrant Adolescent and Youth Voices and Actions: Claiming Their Rights to SRH เป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากโครงการ The Story of Love ซึ่งได้เริ่ม ดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.2554 และสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2557 โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเยาวชนแรงงานข้ามชาติและแกนนำเยาวชนให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยเจริญพันธุ์ และสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ให้กับเพื่อนได้เพิ่มมากขึ้น 2) พัฒนาพ่อแม่ของเยาวชนแรงงานข้ามชาติ ครู และผู้นำชุมชนให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยเจริญพันธุ์ มีความตระหนักและสนับสนุนในเรื่องสุขอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนเพิ่มมากขึ้น 3) สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ส่งเสริมสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติและสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกันกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และ 4) พัฒนาความสามารถของหน่วยงานภาคีในโครงการในเรื่องบริการที่เป็นมิตร การเตรียมข้อมูลและการให้ความรู้ด้านสุขอนามัยเจริญพันธุ์แก่เยาวชนข้ามชาติในชุมชน โดยเป็นการทำงานร่วมกันของ 5 หน่วยงานคือ Plan Thailand, มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H), MAP, FED และ HWF[/vc_column_text][special_heading title=”ทำอะไร” subtitle=”” animated=”no” font=”secondary” margin_bottom=”ถ”][vc_column_text]โครงการพยายามพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขอนามัยเจริญพันธุ์ โดยอาศัยแกนนำเยาวชน กลุ่มพ่อแม่ ครู และกลุ่มแกนนำในพื้นที่ ในการผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย รวมทั้งกิจกรรมในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ในบทบาทหน่วยสนับสนุนทางวิชาการของมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) กิจกรรมหลักที่ดำเนินการมีดังนี้ 1) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของหน่วยงานภาคี (MAF, FED และ HWF) เพื่อให้สามารถเป็นวิทยากรกระบวนการให้ความรู้แก่เยาวชนข้ามชาติอายุระหว่าง 10-25 ปีในเรื่อง Sexual and Reproductive Health and Right: SRHR และเป็นวิทยากรหลักสูตรพ่อแม่เพื่อสร้างความเข้าใจกับพ่อแม่ที่มีลูกวัยรุ่นและการพูดคุยกับลูกเรื่องเพศ 2) พัฒนาศักยภาพครูในศูนย์การเรียน migrant เพื่อสอนหลักสูตรเพศศึกษาแก่นักเรียน migrant อายุ 12-18 ปี 3) พัฒนา youth leader groups ให้เป็น peer educator ด้าน SRHR 4) พัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมสำหรับเจ้าหน้าที่โครงการ รวมทั้งสื่อสำหรับจัดกิจกรรมให้กับเยาวชน และ IEC materials ด้าน SRHR สำหรับกลุ่มเป้าหมาย และ 5) พัฒนาเครือข่ายระบบริการสุขภาพด้าน RH ในระดับพื้นที่เพื่อให้เยาวชนข้ามชาติเข้าถึงบริการได้มากขึ้น[/vc_column_text][special_heading title=”เป้าหมายคืออะไร” subtitle=”” animated=”no” font=”secondary” margin_bottom=”5″][vc_column_text]เพื่อสร้างอำนาจต่อรองให้กับเยาวชนแรงงานต่างด้าวอายุระหว่าง 10-25 ปี ที่อาศัยหรือทำงานในพื้นที่อำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ และอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ให้สามารถเข้าถึงสิทธิของตนเองทั้งในเรื่องการได้รับข้อมูลที่รอบด้าน การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเองในประเด็นสุขอนามัยเจริญพันธุ์ สามารถเข้าถึงข้อมูล/บริการสาธารณสุขที่เหมาะสม และมีความตระหนักถึงความสำคัญของการมีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย โครงการนี้มีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 2558 ถึง 2560[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]