Parenting : โครงการ “ผู้ใหญ่เปิดใจ ลูกหลาน (รัก) ปลอดภัย”

[vc_row][vc_column][special_heading title=”Parenting คืออะไร” subtitle=”” animated=”no” font=”secondary” margin_bottom=”5″][vc_column_text]คือ โครงการที่เห็นความสำคัญของการสื่อสารระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครอง กับลูกหลานวัยรุ่น จากการเฝ้าสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในสังคม พบว่าวัยรุ่นปัจจุบันกำลังเปราะบางและถูกท้ายทายจากการเปลี่ยนผ่านนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะขาดที่พึ่งในการพูดคุยปรึกษาในครอบครัว โครงการฯ จึงถูกพัฒนาขึ้น เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางเพศในเยาวชน โดยสนับสนุนให้พ่อแม่ ผู้ปกครองที่มีลูกหลานอยู่ในวัย ๙-๑๘ ปี ได้เข้ามาเรียนรู้ทำความเข้าใจเรื่องเพศระหว่างคนในครอบครัว ขณะเดียวกันก็ชวนผู้ใหญ่มาสร้างทัศนคติที่ดีต่อ “วัยรุ่น” รวมถึงนำเสนอทักษะการพูดคุยเชิงบวกกับลูกหลานที่บ้านอย่างสร้างสรรค์[/vc_column_text][special_heading title=”Parenting ทำอะไร” subtitle=”” animated=”no” font=”secondary” margin_bottom=”5″][vc_column_text]นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ โครงการผู้ใหญ่เปิดใจฯ ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครองสื่อสารเชิงบวกกับลูกหลานอย่างสร้างสรรค์หลายพื้นที่ในประเทศ โดยได้พัฒนารูปแบบการดำเนินงานอย่างหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ ทั้งจัดอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครองที่มีลูกหลานวัยรุ่นโดยตรง จัดอบรม “วิทยากรหลัก” เพื่อสามารถนำไปขยายผลอบรมกับพ่อแม่ ผู้ปกครองในพื้นที่หรือชุมชนต่อได้ ขณะเดียวกันเร่งสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรชุมชน ฯลฯ เพื่อให้เห็นความสำคัญและร่วมเป็น “เจ้าภาพหลัก” ผลักดันในพื้นที่[/vc_column_text][vc_column_text]นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาคู่มือและเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานด้วย ได้แก่ ห้องเรียนพ่อแม่ออนไลน์ คลังข้อมูลและที่ปรึกษาพ่อแม่ฉบับออนไลน์ หนังสือผู้ใหญ่เปิดใจ ลูกหลาน (รัก) ปลอดภัย คู่มือแนะนำพ่อแม่ในการสื่อสารเรื่องเพศอย่างสร้างสรรค์กับลูกหลาน

ในระยะเวลากว่า ๘ ปี โครงการผู้ใหญ่เปิดใจฯ ได้ดำเนินงานไปแล้วในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดทั่วไปประเทศ โดยปัจจุบันพื้นที่ที่อยู่ในการทำงาน ได้แก่ สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ชลบุรี และ ระยอง[/vc_column_text][special_heading title=”เป้าหมายในอนาคต” subtitle=”” animated=”no” font=”secondary” margin_bottom=”5″][vc_column_text]นอกจากต้องการเห็นเยาวชนไทยมีสุขภาวะทางเพศที่ดี จากการเข้าใจ เห็นใจ และดูแลใกล้ชิดจากพ่อแม่ ผู้ปกครองแล้ว โครงการฯ ยังได้ตระหนักถึงความยั่งยืนในการดำเนินงาน โดยมุ่งหวังให้องค์กรหรือหน่วยงานในพื้นที่เข้ามาดูแลงานส่วนนี้โดยตรง และผลักดันให้เป็นกลไกการทำงานในระดับจังหวัด มีแผนทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]