มูลนิธิแพธทูเฮลท์ ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านทางโครงการสายปรึกษาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 1663 และเครือข่ายส่งต่อให้บริการที่ปลอดภัย ในเดือนตุลาคม 2558 – 31 พฤษภาคม 2561 เพื่อทำงานร่วมกับมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โครงการฯ เน้นการพัฒนาระบบบริการปรึกษาท้องไม่พร้อมทางโทรศัพท์ที่ครบวงจร ทั้งในด้านการให้บริการปรึกษาทางเลือก การส่งต่อบริการตามทางเลือกที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายบริการที่ปลอดภัยและเป็นมิตร

บทบาทหลักของมูลนิธิแพธทูเฮลท์ในโครงการฯ นี้คือ 1) ขยายและพัฒนาการส่งต่อบริการยุติการตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์ต่อ และการคุมกำเนิดกับเครือข่ายและสถานพยาบาลต่างๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการ 2) พัฒนาให้มีข้อมูลที่ถูกต้องรอบด้านและปรึกษาเบื้องต้นทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นช่องทางที่วัยรุ่นและผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมเข้าถึงได้เป็นอันดับต้นๆ โดยการพัฒนาเว็บไซต์ www.lovecarestation.com ให้เป็น On-line Service for Teenage Pregnancy 3) พัฒนาเครือข่ายส่งต่อปรึกษาทางโทรศัพท์และการบริการตามทางเลือก กับจังหวัดบูรณาการเพื่อป้องกันดูแลการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส.

เป้าหมายการดำเนินงานในส่วนของมูลนิธิแพธทูเฮลท์ คือ การมีแหล่งส่งต่อตามทางเลือกที่เป็นมิตร เข้าถึงได้ และมีความปลอดภัย เพื่อเอื้ออำนวยให้เกิดระบบส่งต่อที่เป็นรูปธรรมในระยะยาว และเกิดนวัตกรรมการให้การปรึกษาทางอินเทอร์เน็ตสำหรับวัยรุ่นในด้านสุขภาพทางเพศและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อนำไปขยายผลต่อไป