[special_heading title=”B4T คืออะไร” subtitle=”” animated=”no” font=”secondary” margin_bottom=”5″]

โครงการที่ดำเนินงานโดยมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health foundation) และภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการป้องกันและจัดการการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อลดอัตราการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นหญิงที่อายุน้อยกว่า 20 ปี อย่างมีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง และสอดคล้องกับสถานการณ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่น เนื่องจากในปัจจุบันวัยรุ่นมีความเสี่ยงในเรื่องเพศสูงขึ้น เช่น ตั้งครรภ์มากขึ้น การยุติการตั้งครรภ์ของแม่วัยรุ่น มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน การติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นต้น
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากวัยรุ่น พ่อแม่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพและการพัฒนาสังคม ในการร่วมกันผลักดันการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ให้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยอาศัยการจัดการความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศและวัยรุ่น

[special_heading title=”B4T ทำอะไร” subtitle=”” animated=”no” font=”secondary” margin_bottom=”5″]

การดำเนินโครงการมีลักษณะทั้งเชิงรุกและเชิงรับ สำหรับเชิงรุกเป็นการระดมทรัพยากรและความร่วมมือต่างๆ จากภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้แก่เยาวชนและผู้ใหญ่ ตลอดจนการพัฒนาแนวทางใหม่ๆ เพื่อการดูแลช่วยเหลืออย่างรอบด้านครอบคลุมด้านสุขภาพ การศึกษา สังคม และเศรษฐกิจในระยะยาวสำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่ เช่น การพัฒนากลุ่มแกนนำเยาวชนและเครือข่ายพ่อแม่ รวมทั้งการรณรงค์ผ่านสื่อสาธารณะโดยร่วมมือกับเครือข่ายสื่อ เพื่อสร้างความเข้าใจของสังคมต่อประเด็นเรื่องเพศ

สำหรับการดำเนินงานเชิงรับเป็นการเชื่อมต่อการให้บริการสายด่วน 1663 และบริการแชทรูม lovecarestation.com การพัฒนาเครือข่ายการส่งต่อและติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเหลือในกรณีวัยรุ่นตั้งครรภ์แล้ว นอกจากนี้ยังร่วมดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

[special_heading title=” เป้าหมายในอนาคต” subtitle=”” animated=”no” font=”secondary” margin_bottom=”5″]

เป้าหมายที่คาดหวังจากการดำเนินโครงการฯ มุ่งหวังให้แนวโน้มการคลอดของแม่วัยรุ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครลดลง ใช้วิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมและปลอดภัย กรณีแม่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์แล้วเป็นการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการดูแลช่วยเหลือเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่างๆ ต่อแม่วัยรุ่น เช่น ลดอัตราการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย จำนวนนักเรียนที่ต้องออกจากโรงเรียนลดลง และสนับสนุนให้พ่อแม่วัยรุ่นได้รับความช่วยเหลือทางสังคมเพื่อให้สามารถเลี้ยงดูลูกได้ ตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานในกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง และนำประสบการณ์นั้นสู่การขยายผลต่อไป